Poskytování informací a příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Horní  Skrýchov č.p. 5 v úředních dnech a hodinách:čtvrtek od  8:00 do 18:00 hodin 
 2. Telefonické podání: mobilní telefon – 602 429 026
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@horniskrychov.cz , nebo poštou na adresu Obecní úřad, Horní Skrýchov č.p. 5 .

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Horní  Skrýchov č.p. 5 v úředních dnech a hodinách:

čtvrtek od  8:00 do 18:00 hodin 

Telefonické podání: mobilní telefon – 602 429 026

poštou na adresu Obecní úřad, Horní Skrýchov č.p. 5, 377 01 Jindřichův Hradec

Elektronicky na e-mail: *podatelna@obec.cz* (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: *gibidvr*
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě  Horní Skrýchov č.p. 5, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Horní Skrýchov č.p. 5, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Formulář – pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) – černobíle 4,00 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) – barevně 10,00 Kč/ks
– jednostranně formát A3 Kč/ks
– oboustranně formát A3 Kč/ks
– kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů