V jednání je nový územní plán

Územní plán Horní Skrýchov je nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na úrovni obce. Je zpracován na celé správní území obce Horní Skrýchov tzn. na celé katastrální území Horní Skrýchov. Je řešeno funkční využití ploch v území včetně stanovení jejich podmínek využití, je vymezeno zastavěné území, jsou vymezeny zastavitelné plochy, stanovuje uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje veřejně prospěšné stavby a opatření.